Home Phát hành Phần mềm Quản trị Nguồn nhân lực MISA HRM.NET (nay...

    Phát hành Phần mềm Quản trị Nguồn nhân lực MISA HRM.NET (nay là MISA AMIS Nhân sự)

    0
    21

    Năm 2010, phần mềm Quản trị nguồn nhân lực đầu tiên của MISA mang tên MISA HRM.NET 2010 được triển khai rộng rãi, đánh dấu sự chuyển mình mang tính đột phá khi ứng dụng công nghệ Microsoft .NET Framework với hàng loạt tính năng ưu việt, tự động hóa rất nhiều nghiệp vụ hàng ngày cho người dùng. Cùng với Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2010, hai sản phẩm đã đặt nền móng cho một hệ sinh thái quản trị doanh nghiệp của MISA sau này.